• Voorzitter: Netty Dorrestijn
 • Vice-voorzitter en secretaris: Jos Cornelissen
 • Penningmeester: Ron Ouwens
 • Bestuurslid Communicatie en PR: Joost van Gent
 • Algemene bestuurslid: Christiaan Waters

VACATURE voor bestuurslid secretaris

Wegens toename van de werkzaamheden van het bestuur zijn wij op zoek naar uitbreiding in de persoon van een secretaris. Wij zoeken een vrijwilliger, die affiniteit heeft met de doelgroep in de brede zin en het leuk vindt om binnen het bestuur ervoor te zorgen dat het secretariaatswerk efficiënt en correct uitgevoerd wordt. Het bestuur vergadert ongeveer acht - tien keer per jaar, enkele keren per jaar op locatie, de overige vergaderingen vonden plaats via een videomeeting. De werkzaamheden zullen ongeveer vier uur per week in beslag nemen. Voor gemaakte kosten is er een onkostenvergoeding.

Belangrijkste taken

 1. Maakt van elke vergadering een verslag van besluiten en actiepunten:
 2. Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie van de info-mailbox en vanuit het bestuur
 3. Archiveert alle relevante documenten en inkomende post.
 4. Bewaart en bewaakt het archief en ziet toe op juiste omgang met privacy gevoelige informatie.

Wat vragen wij van de secretaris?

 • Goed gevoel hebben voor communicatie
 • Secuur en accuraat kunnen werken
 • Goede digitale vaardigheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Goed kunnen werken in teamverband

Meer informatie over Running Blind kan je vinden op deze website

Voor vragen over de vacature of als je meer informatie wilt ontvangen,  kan je contact opnemen met Netty Dorrestijn, voorzitter@runningblind.nl . We zien je reactie met een  korte motivatieomschrijving aan dit adres met belangstelling tegemoet.  

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter

De voorzitter geeft algemene leiding aan de stichting en het bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden. De voorzitter is ook het eerste aanspreekpunt in geval van vragen en opmerkingen van contactpersonen van de afdelingen, en andere belanghebbenden van de stichting. Netty Dorrestijn is sinds maart 2020 voorzitter. Je kunt haar bereiken via het email adres: voorzitter@runningblind.nl

Penningmeester

De penningmeester beheert de bankrekeningen en is verantwoordelijk voor de financiële administratie voor de stichting. De penningmeester draagt daarnaast zorg voor het opstellen van begrotingen en de financiële jaarverslagen. Ron Ouwens is sinds maart 2020 penningmeester. 

Secretaris

De secretaris houdt de administratie en correspondentie bij, bereidt de vergaderingen voor, en notuleert. De secretaris ondersteunt ook mensen met een visuele beperking en hun buddy's met de aanmelding voor evenementen die door de sponsors van Running Blind worden georganiseerd.  Jos Cornelissen is sinds het voorjaar van 2020 secretaris. Neem contact met hem op via het emailadres: secretaris@runningblind.nl

Communicatie en PR 

De bestuursleden communicatie en PR vertegenwoordigen de stichting naar buiten toe en onderhouden externe contacten. Daarnaast voert een van de bestuursleden communicatie en PR de eindredactie over de inhoud van de website en de nieuwsbrieven van Running Blind. Ook voeden zij de verschillende sociale mediaplatforms van Running Blind. Joost van Gent (sinds 2017) is op dit moment Communicatie & PR bestuurslid. Je kunt voor algemene vragen Running Blind bereiken via het emailadres: info@runningblind.nl

Algemeen bestuurslid 

Christiaan Waters. Algemeen bestuurslid sinds maart 2020. Christiaan loopt bij Running Blind Den Haag.

Nevenfuncties van de bestuursleden

Netty Dorrestijn (zie Linkedin)

Jos Cornelissen (zie Linkedin)

Ron Ouwens (zie Linkedin)

Joost van Gent (nog toevoegen)

Christiaan Waters (zie Linkedin)

Beloningsbeleid

Zoals in de statuten van Stichting Running Blind is vastgelegd, ontvangen de bestuurders van Stichting Running Blind géén beloning. Indien gewenst kunnen zij een vergoeding voor de gemaakte onkosten krijgen.

Artikel 3 lid 4: De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Artikel 5 lid 8: Een bestuurder kan een vergoeding ontvangen van de onkosten die hij bij de uitoefening van zijn taak heeft gemaakt; daartoe moet hij dan de nota’s en andere bescheiden waaruit die onkosten blijken aan het bestuur overleggen.

Artikel 7 lid 2: Het bestuur kan aan een of meer bestuurders geen beloning toekennen

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. 

Raad van Advies

 • Wim Span (zie Linkedin)
 • Mario Kadiks (zie Linkedin), voormalig CEO at Golazo Sports Netherlands. Adviseur Golazo
 • Kitt Bosman (zie Linkedin), opleidingscoördinator Master Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam
 • John Stoop, een van de oprichters van Running Blind in 2007 (zie Facebook) is actief voor de regiogroep Rotterdam bij PAC Atletiek en is sportmasseur.