Je bent hier:

Financieel jaarverslag 2016

Het afgelopen jaar is Running Blind weer verder gegroeid. Met het toenemen van het aantal afdelingen, ontstond ook de noodzaak om de afdelingen in de boekhouding duidelijker te scheiden van de landelijke stichting. Betalingen die in de afgelopen jaren nog via de landelijke rekening liepen maar betrekking hadden op in- en uitgaven van afdelingen, zijn afgerond en waar nodig heeft een afrekening plaatsgevonden.

Toelichting bij de balans

Dit jaar is er een betaalrekening geopend voor de afdeling Den Bosch, en voor de afdeling Alkmaar. Voor alle afdelingen geldt nu dat de stand van de betaalrekening gelijk is aan het eigen vermogen. Uitzondering hierop is de afdeling Utrecht. Deze afdeling heeft geen betaalrekening maar wel een eigen vermogen.

Uit het resultaat van vorig jaar zijn drie voorzieningen gevormd: voor de opname van instructiefilms, voor het jubileum en voor de webshop ontwikkeling. Deze voorzieningen blijven op de balans staan, en laten we niet vrij vallen (zie hierna bij resultaat).

Toelichting bij de verlies- en winstrekening

Belangrijke uitgaven voor de landelijke stichting betroffen de filmkosten (Pijler 1. Trainingsaanpak en begeleiding) en kosten voor webshop artikelen (webshop). De webshop is uitgebreid met shirts met lange mouwen, singlets en daarnaast zijn de doppers overgenomen van de afdeling Den Haag. Voor de instructiefilms hebben we een donatie van de Driebergenloop ontvangen van € 2.892.

De stichting heeft ook dit jaar weer € 6.000 mogen ontvangen van het Oogfonds voor 2016, en een nabetaling van € 1.500 voor 2015 in vervolg op de verantwoording over boekjaar 2015. De overige donaties zijn afkomstig van de ABNAMRO medewerkers die samen met Running Blind hebben deelgenomen aan de Zevenheuvelenloop en op die manier geld hebben ingezameld voor het jubileum. Naast de € 1.200 die door de medewerkers is gedoneerd heeft ABNAMRO toegezegd € 820 bij te dragen. We verwachten dit bedrag in 2017 te ontvangen.

De verkoop via de webshop loopt heel goed. In de totale inkomsten zijn de inschrijvingen voor het jubileum weekend in oktober 2017 begrepen. Dit waren er 120 met een totaal bedrag van € 3.000. Tot slot is van Stichting Stimulering Sport € 2.000 ontvangen voor het jubileum weekend.

Resultaat

Het totaal resultaat van de landelijke stichting bedraagt € 6.995. Van dit bedrag heeft 3.000 betrekking op inschrijvingen voor het jubileum weekend, € 2.000 op de donatie van Stichting Stimulering Sport en € 1.200 op donaties van de ABNAMRO medewerkers. Het resterende bedrag zal aan de voorziening voor professionalisering van de website worden toegevoegd.

De voorziening voor filmopnames die vorig is gevormd uit resultaat over 2015 is niet nodig gebleken. Hier staat tegen over dat met de groei van het Nordic Walking de vraag naar instructie voor deze sport toeneemt. De voorziening laten we daarom staan, om in 2017 aan te wenden voor Nordic Walking instructie films.

Met de groei van het aantal afdelingen neemt ook de vraag naar aanpassingen in de opzet en het gebruik van de website toe. Dit jaar zijn een aantal kleinere aanpassingen gedaan, maar die voldoen niet voor de langere termijn. In 2017 willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de website zakelijker op te zetten.

Via onderstaande links kunt u de Winst en Verliesrekening inzien, de Balans en de Begroting versus Realisatie

Winst- en verliesrekening in cijfers.

Balans in cijfers.

Begroting versus Realisatie in cijfers.

Naar boven